Informace o průzkumu

Metodika průzkumu

Průzkum svou podstatou, tj. sběrem dat a jejich následným rozborem a popisem, patřil do disciplíny Aplikované statistiky. Konkrétně můžeme situaci popsat takto. Na průzkum byl aplikován:

 • čas: Sběr dat – trval 16 dní
 • místo: Průzkum byl prováděn v rámci ČR
 • oblast zájmu: Průzkum se zaměřoval na internet, webové stránky a práci s prohlížečem webových stránek

V rámci průzkumu bylo pracováno s výběrovým souborem, který není zcela reprezentativním vzorkem české internetové populace. Na počátku jsme měli připraveny hypotézy o zjišťovaných charakteristikách v chování uživatelů

Jako samotná metodika pak byla použita forma kvantitativního průzkumu pomocí online dotazníku obsahujícího:

 • klasické zjišťovací faktografické otázky
 • otázky ve formě testu
 • experimenty

Složení vzorku populace

Protože byl průzkum prováděn formou online dotazníku, mohlo se do něj zapojit co nejvíce lidí z celé ČR. Je zřejmé, že do průzkumu se nemohla zapojit celá česká internetová populace. Proto byla zvolena induktivní statistika, která pracuje zejména s dvěma pojmy:

 • základním souborem neboli populací (v našem případě je to množina všech českých uživatelů internetu)
 • výběrem ze základního souboru (skupina respondentů, která dotazník zodpověděla), který je co do velikosti oproti základnímu souboru nepatrný (nejvýše 5%) a reprezentuje s danou přesností názory a postoje populace základního souboru.

Jednou z charakteristik induktivní statistiky je schopnost generalizace závěrů učiněných na výběrovém souboru (na skupině respondentů, kteří dotazník vyplnili) na celý základní soubor (na celou českou internetovou populaci). K tomu je ale zapotřebí zvolit správnou metodiku výběru ze základního souboru.

Byla zvolena technika sběru dat kombinací prostého náhodného výběru a tzv. “výběru sněhové koule“ (Snowball sampling).

Prostý náhodný výběr

Pomocí náhodného výběru byli získáváni respondenti z několika serverů společnosti Internet Info, s.r.o. Jmenovitě to jsou

Snowball sampling

Pomocí tohoto výběru byli získávání respondenti:

 • z profilu Dobrého webu na Facebooku,
 • z profilu Dobrého webu na Twitteru,
 • z databáze testerů (firmy Dobrý web, s.r.o.) pro uživatelská testování,
 • a z e-mailové komunikace.

Omezení reprezentativnosti

I přes cílenou propagaci dotazníku několika různými informačními kanály existuje limit omezující reprezentativnost, zejména kvůli formě propagace dotazníku, která neoslovovala všechny zástupce internetové populace České republiky nebo je neoslovovala v dostatečné míře.

Charakteristika respondentů

Celkový počet zapojených respondentů: 2964

Demografická charakteristika respondentů